Receiver / breech

Breech or barrel bushing for sporting rifles

Barrel bushing, tube